Regulamin zawodów

13 stycznia 2018

Zapoznaj się uważnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Rejestrując się na zawody potwierdzasz, że zgadzasz się z jego postanowieniami i wyrażasz zgodę ja ich zastosowanie.

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem zawodów IPSC Pomorze Open 2018 („Zawody”) jest Strzelecki Klub Sportowy „Ardea” w Gdańsku, ul. Matejki 6, 80-232 Gdańsk („Klub”), będący stowarzyszeniem zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (KRS 0000294928, NIP 9570986416, REGON 220535073). Klub posiada licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego LK-1080/2017 ważną do 31 grudnia 2020.

2. Celem Klubu jest rozwijanie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej i nie świadczy usług o charakterze użyteczności publicznej.

4. Klub nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) ani ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331).

5. Do płatności z tytułu opłaty startowej nie stosuje się postanowień ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 nr 50 poz. 331) ani ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

II. Informacje o Zawodach

1. Zawody odbędą się w dniach 19-20 maja 2018 r. na terenie strzelnicy myśliwsko-sportowej „Czapla” w Lublewie Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 30 („Strzelnica”). W dniach 17-18 maja 2018 r. w tym samym miejscu odbędzie się prematch.

2. Oficjalnym źródłem informacji o Zawodach jest strona internetowa Zawodów („Strona Zawodów”), dostępna pod adresem https://po2017.sks-ardea.org.

3. Funkcję Kierownika Zawodów („MD”) pełni Andrzej Hoczyk (POL).

4. Funkcję Sędziego Głównego („RM”) pełni Stanisław Kwiecień (POL).

5. Kluczowe parametry Zawodów:

  1. ranga - „level 3”;
  2. minimalna ilość strzałów - czterysta sześćdziesiąt cztery;
  3. maksymalna ilość miejsc – dwieście szesnaście;
  4. ilość torów – dwadzieścia cztery, w tym cztery długie, osiem średnich i dwanaście krótkich;
  5. liczebność składów – osiemnaście składów po dwanaście osób;
  6. liczebność drużyny – cztery osoby.

6. Wyniki zawodników do weryfikacji opublikowane zostaną wyłącznie w formie elektronicznej na Stronie Zawodów. Zgodnie z przepisem IPSC 9.8.5 na terenie Strzelnicy udostępnione zostanie stanowisko komputerowe, umożliwiające weryfikację wyników.

III. Rejestracja i opłaty

1. Rejestracji w Zawodach dokonuje się wyłącznie za pośrednictwem Strony Zawodów.

2. Opłata startowa wynosi:

  1. 500 PLN (pięćset złotych) w przypadku rejestracji dokonanej do końca marca 2018 r.;
  2. 600 PLN (sześćset złotych) w przypadku rejestracji dokonanej w kwietniu 2018 r.;
  3. 700 PLN (siedemset złotych) w przypadku rejestracji dokonanej w maju 2018 r.

3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej do końca lutego 2018 r. wpłacający otrzymuje zwrot całości wpłaconej kwoty.

4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej w marcu 2018 r. wpłacający otrzymuje zwrot 50% wpłaconej kwoty. Jeśli zwolnione w wyniku rezygnacji miejsce jest obejmowane przez osobę z listy rezerwowej, wpłacający otrzymuje zwrot 90% wpłaconej kwoty.

5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej w kwietniu 2018 r. wpłacający otrzymuje zwrot 25% wpłaconej kwoty. Jeśli zwolnione w wyniku rezygnacji miejsce jest obejmowane przez osobę z listy rezerwowej, wpłacający otrzymuje zwrot 90% wpłaconej kwoty.

6. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach zgłoszonej w maju 2018 r. lub w przypadku niepojawienia się na zawodach lub nie wzięcia w nich udziału wpłacona kwota nie jest zwracana. Jeśli zwolnione w wyniku rezygnacji miejsce jest obejmowane przez osobę z listy rezerwowej, wpłacający otrzymuje zwrot 90% wpłaconej kwoty.

7. Do 18 maja 2018 r. możliwe jest wskazanie w swoje miejsce innego zawodnika. W takim wypadku całość opłaty startowej jest zaliczana na poczet uczestnictwa tego zawodnika w Zawodach. Warunkiem startu zawodnika zastępującego jest akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

8. Rezygnacji z uczestnictwa w Zawodach dokonuje się za pośrednictwem Strony Zawodów.

9. Opłata arbitrażowa wynosi 350 PLN (trzysta pięćdziesiąt złotych).

10. Opłata za zgłoszenie drużyny wynosi 100 PLN (sto złotych).

11. Wszystkie opłaty za wyjątkiem opłaty arbitrażowej wnosi się w terminie dziesięciu dni za pośrednictwem mechanizmów płatności Strony Zawodów.

12. Sędziowie i funkcyjni Zawodów są zwolnieni z opłaty startowej.

IV. Lista rezerowowa

1. W przypadku wyczerpania wolnych miejsc, otwarta zostanie rejestracja na liście rezerwowej.

2. Lista rezerwowa ma pojemność dwudziestu miejsc.

3. Rejestracja na liście rezerwowej wymaga wniesienia opłaty startowej według ogólnych zasad.

4. W przypadku rejestracji na liście rezerwowej opłatę startową należy wnieść w terminie trzech dni od daty rejestracji.

5. Rejestracja na liście rezerwowej nie gwarantuje uczestnictwa w Zawodach.

6. W przypadku zwolnienia miejsca na Zawodach, jest ono automatycznie przydzielane pierwszej osobie z listy rezerwowej. O pierwszeństwie decyduje data i czas rejestracji.

7. Wszystkie rejestracje obecne w dniu 13 maja 2018 r. na liście rezerwowej są anulowane, a opłaty startowe zwracane w całości.

V. Składy i drużyny

1. Dołączenie do składu i drużyny możliwe jest po dokonaniu opłaty startowej.

2. Do drużyny można zgłosić do sześciu zawodników.

3. Ostateczny skład drużyny stworzy pierwszych czterech członków, którzy wezmą udział w Zawodach.

VI. Obowiązki uczestników Zawodów

1. Zawodnik obowiązany jest zadbać o prawidłowość danych, przekazywanych podczas rejestracji na Zawodach.

2. W przypadku zmiany danych, zawodnik jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Klubu o zmianach, w szczególności poprzez edycję danych na Stronie Zawodów.

3. Zawody odbywają się na obiekcie odkrytym, a teren Strzelnicy jest nieutwardzony. Zawodnik jest obowiązany do dostosowania obuwia, ubioru i wyposażenia do spodziewanych na Strzelnicy warunków, w tym atmosferycznych.

4. Klub może dokonać usprawnień organizacyjnych w czasie trwania Zawodów, w szczególności poprzez zmianę harmonogramu Zawodów. Przed wprowadzeniem wszelkich zmian Klub powiadamia o nich zawodników poprzez informacje przesyłane drogą elektroniczną na podany adres email i numer telefonu komórkowego, a także publikowane na Stronie Zawodów. Zawodnik nie może rościć sobie praw wobec Klubu tylko przez to, że nie zapoznał się z przekazanymi mu w ten sposób informacjami.

VII. Zamknięcie rejestracji

1. Rejestracja trwa do 13 maja 2018 r.

2. Po 13 maja 2018 r. rejestracja uczestników, zmiana danych zawodnika, zmiana składu, tworzenie i dołączanie do drużyn itp. nie będą możliwe.

3. Zawodnikom, którzy do tego momentu nie dokonali wyboru składu, zostanie on przyporządkowany automatycznie.

VIII. Postanowienia końcowe

1. W pozostałym zakresie zastosowanie mają aktualne przepisy IPSC, regulamin Strzelnicy, zasady bezpieczeństwa w sporcie strzeleckim oraz obowiązujące przepisy prawa.

2. Klub zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

3. Klub zastrzega sobie prawo do odstępstw od postanowień niniejszego regulaminu, jeśli są one realizowane w interesie uczestników Zawodów i zgodzie z powołanymi powyżej przepisami.

Pogoda na strzelnicy

Dzisiaj
13°
15° / 23°
Częściowe zachmurzenie
Wiatr 6 km/h
Jutro
20°
14° / 24°
Przejściowe, średnie opady deszczu
Wiatr 17 km/h
Pojutrze
19°
16° / 23°
Częściowe zachmurzenie
Wiatr 21 km/h

SKS ARDEAStrzelecki Klub Sportowy „Ardea” w Gdańsku istnieje od 2007 roku. Od początku istnienia organizuje zawody IPSC zaliczane do najlepszych imprez w kraju. Jesteśmy największym w regionie klubem strzeleckim i jednym z najbardziej aktywnych ośrodków strzeleckich w Polsce. Dysponujemy jedną z największych strzelnic, pozwalającą na prowadzenie strzelań na dystansach od 25 do 300 metrów.

Strzelecki Klub Sportowy „Ardea”

ul. Matejki 6
80-232 Gdańsk, PL

+48 58 732 731 7
Tylko we wtorki od 1400 do 1800

Stowarzyszenie zarejestrowane przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego · KRS 0000294928 · NIP 9570986416 · REGON 220535073 · Licencja PZSS LK-1080/2017 ważna do 31 grudnia 2020